Katolický dům Troubsko

"Opatřiti a udržovati v Troubsku pro sdružování občanů a spolků místnosti a jiné potřeby."

 

Složení výboru


Na valné hromadě 9. května 2023 byl zvolen výbor v tomto složení:

 • Jiří Koutný - předseda
 • Vítězslav Volánek - místopředseda
 • Pavel Chaloupka - hospodář
 • Martin Křivánek - člen výboru
 • Roman Koutný - člen výboru
 • Přemysl Blažík - člen výboru
 • Václav Pražák - člen výboru
 • Marie Partyková - kontrolní komise
 • Martin Konečný - kontrolní komise
 • Ludmila Pražáková - kontrolní komise

Historie spolku

Po ukončení druhé světové války nastalo období „zlatého věku" pro spolkové činnosti v celé osvobozené republice. V Troubsku v té době působily kromě politických stran tři tělovýchovné organizace, a to Sokol, Orel a DTJ a některé zájmové organizace. V té době nebyla televize, a tak občané rádi vyhledávali možnost shromažďovat se v různých organizacích, ale jen Sokol a hasiči měli vlastní shromažďovací prostory. Centrem společenského a kulturního života v obci byla tehdy sokolovna. Ostatní organizace se musely spokojit s malými místnostmi v hostincích a u Nováčků, Šalplachtů a Svobodů.

Proto se naši předkové, katolíci, rozhodli založit spolek, který by jim zajistil lepší podmínky pro jejich společenskou a vzdělávací činnost. Na již uvedené ustavující schůzi schválilo 23 přítomných návrh stanov spolku.

Podle § 2 stanov je účelem spolku:

 1. Opatřiti a udržovati v Troubsku pro sdružování katolických občanů a spolků místnosti a jiné potřeby.
 2. Pěstovati katolické zásady, jakož i vlastenecký cit.
 3. Vzdělávati členstvo ve vědění pro život potřebném v duchu katolickém.
 4. Sjednávati zásadám katolickým náležité platnosti v životě soukromém i veřejném.

Realizací tohoto návrhu byl pověřen přípravný výbor ve složení:
Předseda P. E. Gryc, místopředseda E. Hruška, jednatel F. Svoboda, pokladník A. Pelc, hospodář J. Holánek, zapisovatel J. Pospíšil, členové výboru P. J. Bradáč, J. Sojka a A. Ledesová.

Po schválení stanov výměrem ZNV Brno dne 17. 7. 1946 byla svolána valná hromada, která se konala 17. 11. 1946 v hostinci u p. Šalplachty. Zde byl schválen i odkup hostince p. Nováčka za 170.000 Kčs. Do čela nového výboru byl zvolen J. Kamenický - rolník.

Hlavní náplní činnosti nového výboru bylo vybudování členské základny, zajištění finančních prostředků pro odkup hostince a zahájení stavby. Kupní smlouva na odkup hostince byla uzavřena 16. 12. 1946. Poté byla ihned zadána zakázka na projekt nového Katolického domu.

Vlastní práce na bourání zakoupeného hostince p. Nováčka a na stavbě nového katolického domu započaly v květnu 1947. Zahájení těchto prací předcházela usilovná činnost členů pro zajištění potřebné finanční základny. Peněžní zdroje se skládaly z příspěvků zakládajících členů (min. 200 Kčs), z půjček členů (23 členů zapůjčilo částku větší než 2.000 Kčs), z půjčky u záložny a z výběru dobrovolných darů vybíraných hlavně členkami při různých příležitostech (poutě apod.). Plán nového Katolického domu připravil p. arch. ing. Mátl. Pro vlastní stavbu byli zvoleni zodpovědní referenti, a to za materiál J. Kamenický, pracovní síly E. Hruška, styk s úřady F. Svoboda, technický dozor J. Buček, potahy J. Sojka a J. Putna. Aktivita členů byla udivující. Celé rodiny pracovaly s chutí a bezplatně. Jako příklad uvádím počet odpracovaných hodin podle záznamu k 8. 1. 1948 u Pokorných 1710, Hruška E. 1020, Součkovi 350, Sojkovi 851, Pelcovi 850, Svobodovi 320 atd. Díky této iniciativě bylo možno již začátkem roku 1948 pořádat v novém sále taneční zábavy a divadelní představení. Pamatuji si, že prvním divadelním představením byla hra Hvězdy nad hradem, v níž hlavní mileneckou dvojici vytvořili F. Pokorný ml. a M. Vyskočilová. Z dalších úspěšných her to byla např. Noc na Karlštejně s manžely Svobodovými v hlavních úlohách, opereta Těžká Barbora s J. Montágem apod. Hostinskou činnost tehdy vykonával p. J. Galusek a od roku 1949 členové spolku. Rozdělení služeb bylo nejdříve toto: vedoucí J. Putna (ve všední dny odpoledne a večer), úterý Pokorný, středa Putna a Sojka, čtvrtek Holánek, pátek Bartoněk, sobota Kuba a Svoboda, Pokorný a Pospíšil, v neděli Putna, Souček a Hruška. Odpolední směny později převzali otec a syn Kubovi. Pro dnešní dobu je zcela nepředstavitelné, že tito členové čepovali dobrovolně a bezplatně, bez jakýchkoliv inventur, a vydělali tolik peněz, že spolek mohl poctivě splácet dluhy. Příjem z divadla byl tehdy kolem 5.000 Kčs, taneční zábavy měly tehdy podstatně větší účast než dnes, např. při plese MO ČSSD bylo prodáno 504 vstupenek.

Nástup totalitního režimu učinil rychlý konec úspěšně se rozvíjející činnosti spolku. Vedoucí činitelé spolku p. Pokorný a Svoboda byli předvoláni na ONV Brno-venkov a tam seznámeni se skutečností, že spolek „dobrovolně" ukončí činnost a majetek spolku předá Katolické Charitě, což se stalo na valné hromadě spolku dne 27. září 1951.

Po sametové revoluci nastala vhodná doba pro obnovení činnosti všech spolků, které totalitní komunistický režim zlikvidoval. Také Spolek pro postavení Katolického domu v Troubsku oživl a ustavující schůze jeho přípravného výboru se konala 11. 7. 1990 za předsednictví p. P. Mífka. Na této schůzi bylo rozhodnuto o podání žádosti o znovuregistraci spolku, což ministerstvo vnitra provedlo 15. 10. 1990. Po této registraci se konala valná hromada spolku dne 1. 12. 1991, která zvolila jedenáctičlenný výbor v čele s F. Pokorným ml. Ten však záhy náhle zemřel a předsedou spolku byl zvolen Dr. Jaromír Kuba CSc, který tuto funkci vykonával do podzimu roku 2012.

Hlavním úkolem nového výboru bylo navrácení Katolického domu do majetku spolku. Žádost o jeho navrácení z majetku obce byla nejdříve v zastupitelstvu obce členy ODS a KSČM zamítnuta. Po reakci soudných troubských občanů bylo hlasování opakováno a na zasedání dne 30. 9. 1992 byl KD navrácen do majetku spolku. Oficiální smlouva o předání KD byla podepsána mezi zástupci obce starostou V. Rybou, místostarostou ing. S. Vlachem a zástupci spolku Dr. Kubou a J. Koutným. Zvláštní poděkování zde patří p. Ing. Novotnému z Ostopovic, který pro toto předání vypracoval bezplatně pro spolek potřebný znalecký posudek.

Po převzetí majetku veškerou činnost spolku řídil výbor, jehož složení se stabilizovalo v tomto složení: předseda Dr. Kuba, místopředseda K. Pecina, vzdělavatel P. Ing. J. Kovář, správce budovy F. Putna (později P. Doležal), pokladník P. Chaloupka, členové J. Koutný, Dr. J. Tecl, revizoři K. Souček (nyní P. Svoboda) a J. Škvařil. Jistě si téměř všichni pamatujete, v jakém stavu nám byl KD navrácen a v jakém stavu se nachází nyní. Zvláštní uznání zde patří p. F. Putnovi, který po dlouho dobu bezplatně vykonával funkci správce budovy.

Jako katolický spolek jsme se zúčastnili celorepublikových srazů představitelů katolických spolků, které však byly organizovány nahodile. Členové našeho spolku jsou jen registrovaní, neplatí členské příspěvky. Byli bychom rádi, kdyby co nejvíce aktivních katolíků se zapojilo do práce spolku a plnili tak odkaz našich předků.
Dědictví otců, zachovej nám, Pane!

Dr. Jaromír Kuba

Stanovy spolku ke stažení zde: Stanovy.pdf